Verbász

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

A XIX. szá­zad­ban még a vár­me­gye egyik leg­gaz­da­gabb mező­vá­ro­sá­nak virág­zó szel­le­mi éle­te már a múl­té. Az evan­gé­li­kus és refor­má­tus temp­lo­mok között ékte­len­ke­dő jugo­szláv par­ti­zán­em­lék­mű mind­járt választ ad a miért­re. „Az Istent fél­jé­tek, a királyt tisz­tel­jé­tek, a test­vé­re­ket sze­res­sé­tek.” Ami­kor a néme­tek e soro­kat a temp­lom épí­té­se­kor, 1820-ban a falá­ra vés­ték, még nem tud­hat­ták, hogy a vörös hor­dák gyű­lö­le­te elsö­pör min­dent, ami szent, és vele a leg­drá­gáb­bat, utód­ja­ik éle­tét is. Az evan­gé­li­kus temp­lom hívek híján azóta is pusz­tul, a refor­má­tu­so­ké belül már meg­újult, de úgy tűnik, las­san vásik el az a vörös csil­lag és az esz­me is, amit hor­do­zott.

Hazajáró epizódban szerepelt: