Vavrisó

Vavrisó

Uticélok / Felvidék / Liptó
Nehézségi szint:
2/10

1709 augusz­tu­sá­ban a Lip­tói-meden­ce nem akár­mi­lyen tör­té­nel­mi ese­mény­nek, a Rákó­czi-sza­bad­ság­harc egyik utol­só csa­tá­já­nak adott föld­raj­zi kere­tet. Bár a sza­bad­ság­harc kiful­la­dó­ban volt, ide­fent Lip­tó­ban kuruc szem­pont­ból ked­ve­ző­nek mutat­ko­zott a kato­nai hely­zet. A jelen­tős kuruc lét­szám­fö­lény­re a csá­szá­ri parancs­no­kok szo­kat­lan módon rea­gál­tak: fasán­cok­kal és faerő­dít­mé­nyek­kel zár­ták le Vav­ri­só kör­nyé­két. A kuru­cok azon­ban ele­ve Vav­ri­só köz­sé­get céloz­ták meg, így a lip­tó­szent­pé­te­ri és per­be­nyei sán­cok nem iga­zán szol­gál­ták a védel­met; az egész ütkö­zet a vav­ri­sói sánc kör­nyé­kén zaj­lott. Ide vetet­ték be magu­kat a laban­cok, ám a kuru­cok nem tud­ták a győ­zel­met kicsi­kar­ni.

A csa­tá­ban elpusz­tult falu hama­ro­san újjá­épült, ám neo­ro­mán evan­gé­li­kus temp­lo­ma csak 1884-re készült el, tor­nyot pedig csak 1928-ban kapott. A kőfa­ra­gás­sal fog­lal­ko­zó vav­ri­só­i­ak gya­kor­ta tűn­tek fel a dua­liz­mus­ko­ri Buda­pest épít­ke­zé­se­in, de sokan fog­lal­koz­tak mező­gaz­da­ság­gal és fafel­dol­go­zás­sal is. Vav­ri­só lakói ma már a lip­tói turiz­mus­ból is gya­ra­pod­nak, autós­kem­ping, pan­zi­ók vár­ják a turis­tá­kat, sőt a falu szé­lén 2010 októ­be­re óta már múze­u­ma is van a híres kuruc-labanc csa­tá­nak. A múze­um­ban az ütkö­zet dom­bor­za­ti tér­ké­pe idé­zi elénk az 1709-es ese­mé­nye­ket, erő­vi­szo­nyo­kat, de kuruc és labanc kato­ná­nak öltöz­te­tett bábuk­kal is talál­koz­ha­tunk.

A múze­um felet­ti kilá­tó­to­rony­ból elénk tárul maga a táj is a Kri­ván­nal és a Lip­tói-hava­sok orma­i­val. A múze­um júli­us 1. és augusz­tus 31. között, hét­fő kivé­te­lé­vel min­den nap 13:00 és 16:00 óra között vár­ja a láto­ga­tó­kat. Szep­tem­ber 1. és júni­us 30. között már be kell jelent­kez­ni a +421904633244-es tele­fon­szá­mon; ebben az idő­szak­ban hét­fő­től pén­te­kig, reg­gel 8‑tól dél­után 1‑ig néz­het­jük meg a múze­u­mot, amely­nek itt a hon­lap­ja.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a vav­ri­sói múze­um.)

Hazajáró epizódban szerepelt: