Várasfenes és a fenesi vár

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
3/10

Fenes felé a sík egy régi dia­dal­ra emlé­kez­tet: 1682-ben itt ver­ték szét a Belé­nyest fel­dú­ló szer­be­ket Thö­kö­ly Imre csa­pa­tai. Ma már csak a lakos­ság fele magyar, még­is meg­őr­ző­dött itt vala­mi a Feke­te-Körös men­ti hegy­vi­dék és az Alföld pere­mén kiala­kult élet­mód­ból, a sajá­tos épít­ke­zé­si for­mák­ból és a jel­leg­ze­tes nép­vi­se­let­ből.

Az 1800-as évek­ben épült „módos parasz­ti házat” a Vura csa­lád men­tet­te meg a pusz­tu­lás­tól és 2010-ben taka­ros táj­ház­ként nyílt meg a turis­ták szá­má­ra.

Fenes­ről 5 kilo­mé­te­res túra után érke­zünk a 13. szá­zad­ban épült Béla­vár, más néven Fene­si vár rom­ja­i­hoz. Már csak néhány fal­ma­rad­vány és a cson­ka öreg­to­rony pró­bál elrej­tőz­ni a fák között a vál­to­zó idők sze­lei elől.

Pedig volt idő, ami­kor büsz­kén őrkö­dött a kör­nyék bányái és az itt átha­la­dó utak felett. A hagyo­mány IV. Bélát, a föld­höz ragad­tab­bak Vin­ce vára­di püs­pö­köt jelö­lik meg épít­te­tő­je­ként. Ami biz­tos, a várat a Bor­sa nem­be­li erdé­lyi vaj­da 1294-ben siker­te­le­nül ost­ro­mol­ta. A 17. szá­zad­ban meg a tatá­rok, majd a törö­kök kós­tol­gat­ták fala­it. Vég­ső pusz­tu­lá­sát a Rákó­czi-sza­bad­ság­harc buká­sa hoz­ta el, miu­tán az oszt­rá­kok vég­leg lerom­bol­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: