Ugocsa vára

Uticélok / Kárpátalja / Ugocsa
Nehézségi szint:
2/10

Így szól a vár legen­dá­ja: Sok-sok évszá­zad­dal ezelőtt a refor­má­tus hit­re tért Peré­nyi Péter cso­dá­la­to­san szép leá­nya, Ilka kíván­csi­sá­gá­ban ellá­to­ga­tott a feren­ce­sek búcsú­já­rá­sá­ra. Kan­kó­vár kolos­to­rá­ban a híres török­ve­rő, Kapiszt­rán János szent tete­mét tet­ték köz­szem­lé­re. A szer­ze­te­sek a leányt, mint az új hit köve­tő­jét harag­juk­ban a temp­lom alat­ti verem­be zár­ták. A Peré­nyi-csa­lád hiá­ba keres­te a leányt, nem buk­kant nyo­má­ra. Sok idő eltelt már, ami­kor egy kol­dus beté­vedt a kolos­tor temp­lo­má­ba, s az ima után elaludt. Éjjel a föld alól jövő fur­csa han­gok­ra ébredt. Lejut­va a verem­be, fel­is­mer­te a rab­sá­gá­ba bele­őrült Peré­nyi Ilkát. A kol­dus meg sem állt a Peré­nyi házig. A báró fegy­ve­re­se­i­vel a feren­ce­se­ket leküzd­ve, kisza­ba­dí­tot­ta leá­nyát, a meg­há­bo­ro­dott Ilka azon­ban már sen­kit nem ismert meg, sőt, rövi­de­sen meg­halt. A fel­dü­hö­dött Peré­nyi Péter elpusz­tí­tot­ta a kolos­tor­vá­rat, mely azóta romok­ban hever.

Hazajáró epizódban szerepelt: