Túra a Ráró és a Gyamaló csúcsára

Uticélok / Székelyföld / Moldva
Nehézségi szint:
4/10

A Mol­do­va völ­gyé­ben, Mold­va­hosszú­me­ző után kezd­jük meg az emel­ke­dést a Kár­pá­tok észak­ke­le­ti bás­tyá­ja, a Ráró érin­tet­len vadon­já­ban. Az évszá­za­dos Sla­ti­o­a­ra  őser­dő­ben nem rit­kák a 3–400 éves fenyő­ma­tu­zsá­le­mek sem.

Ahogy kiérünk a buja erdő­ren­ge­teg­ből, s a Todi­re­scu-hegyen kibon­ta­koz­nak előt­tünk a gerinc mész­kő kibuk­ka­ná­sok­kal tar­kí­tott lege­lői, hamar meg­ért­jük, miért is olyan von­zó hegy a Ráró.

Talán, mert a Kár­pá­tok fő víz­vá­lasz­tó­ján kívül esik, azért nincs sok nyo­ma a hegy­ség­nek a magyar turis­ta iro­da­lom­ban. Pedig ez is a Kár­pá­tok része és for­ma­kin­cse alap­ján sok­kal töb­bet érde­mel­ne. Nem vélet­le­nül lett a táj a Ráró-Gya­ma­ló Nem­ze­ti Park része.

A lege­lő nyá­jak, az esz­te­nák, a szé­les zöld szub­al­pe­si rétek, a fehér mész­kő­tor­nyok és a feny­ve­sek ele­gye fűsze­re­zi a vidé­ket.

A főge­rinc olda­lá­ban futó, jól követ­he­tő túra­ös­vény ide­á­lis tere­pet nyújt a csa­lá­dos túrák­nak. Viszony­lag rövid távon és kevés szint­kü­lönb­ség­gel igen sok cso­da elér­he­tő a hegy­ség­ben.

A hegy leg­ma­ga­sabb orma az anten­nák­kal tűz­delt Ráró-csúcs, de nem érde­mes meg­mász­ni, hisz az aljá­ból is remek a kilá­tás. Dél­re a Besz­ter­cei-hava­sok nyúj­tóz­kod­nak. Nyu­gat­ra a Gya­ma­ló gyep­ha­vas háta csa­lo­gat. De mielőtt még neki­ru­gasz­kod­nánk, előbb láto­gas­suk meg a Ráró fő att­rak­ci­ó­ját, a már rég­óta fel­tű­nő, a hul­lám­za­tos tájat éles kibuk­ka­nó szik­lá­i­val jel­leg­ze­te­sen meg­tö­rő ormo­kat, Ráró feje­de­lem­asszony legen­dás köve­it.

A két szik­la egyi­ke csak mászó fel­sze­re­lés­sel érhe­tő el. A mási­kat izgal­mas, lán­cok­kal biz­to­sí­tott szik­la­ös­vé­nyen lehet meg­kö­ze­lí­te­ni. Az asz­falt­út közel­sé­ge miatt jó idő­ben és hét­vé­gén igen nagy a for­ga­lom. A szűk és kitett ösvé­nyen gyak­ran ala­kul­nak ki tor­ló­dá­sok.

A szik­la a nyu­ga­ti olda­lá­ról a leg­lát­vá­nyo­sabb. Itt épült fel a Ráró mene­dék­ház, ami a meg­fá­radt turis­ták­nak nyújt pihe­nő és étke­zé­si lehe­tő­sé­get.

A Ráró és a Gya­ma­ló hegy­tömb­jét a Col­bu-nye­reg választ­ja el. A piros sáv ösvény visz tovább a hazai turis­ták között isme­ret­len Gya­ma­ló­ra. A csúcs­ról cso­dá­la­tos kilá­tás nyí­lik a Ráró szik­la­tor­nya­i­ra, a Besz­ter­ce völ­gyé­re, felet­te a Piet­rosz-csúcs­ra, vala­mint észa­kon az Obcsi­nák­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: