Túra a Király-sziklára

Uticélok / Felvidék / Gömörország

A Király-hegy­re három csú­cson át vezet az út. Az első a Bart­ko-csúcs, majd a Közép­ső-hegy követ­ke­zik, ahon­nan vet­he­tünk egy pil­lan­tást a nagy test­vér­re, a Magas-Tát­rá­ra. Így érjük el Gömör tete­jét, az Ala­csony-Tát­ra leg­ke­le­tibb csú­csát, a Király­hegy kopasz ormát, ami víz- és táj­egy­ség válasz­tó csúcs is egy­ben.

Az Ala­csony-Tát­ra vég­ső kiemel­ke­dé­se a Király-szik­la, ami­hez a magya­rok szá­má­ra igen ked­ves mon­da fűző­dik, ugyan­is Mátyás király­nak volt itt vadász­te­rü­le­te. Úgy tart­ja a nép­hit, hogy a király vadá­sza­tai alkal­má­val elő­sze­re­tet­tel pihent meg ezen a szik­la­or­mon, s egyik alka­lom­mal, ami­kor oda­fent lak­má­ro­zott, az egyik kőszik­lá­ba lati­nul bele is vés­te a nevét: „hic hos­pi­ta­tus est Mat­hi­as, rex Hun­ga­riae.”

Hazajáró epizódban szerepelt: