Törökkanizsa

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

Török­ka­ni­zsa már a 13. szá­zad­ban jelen­tős tele­pü­lés volt, korán keres­ke­del­mi köz­pont­tá fej­lő­dött. Idő­vel átter­jedt a Tisza jobb part­já­ra is, ebből a részé­ből lett a mai Magyar­ka­ni­zsa, ami­vel soká­ig hajó­híd, majd 1975 óta új híd kötöt­te össze. A török ura­lom után sok neme­si csa­lád öreg­bí­tet­te a város hír­ne­vét. Az egyik leg­ré­geb­bi bán­sá­gi úrla­kot Szer­vicz­ky György épít­tet­te 1793-ban.

Hazajáró epizódban szerepelt: