Tököspuszta

Uticélok / Délvidék / Drávaköz
Nehézségi szint:
2/10

Tökös mel­let a ragyo­gó árté­ri erdő­ben mind­járt egy szép kis kas­tély bújik meg. Való­szí­nű­leg Habs­burg Fri­gyes főher­ceg épí­tet­te nya­ra­ló­nak a kiegye­zés után. Később vadász­kas­téllyá ala­kí­tot­ták. Aztán jött az új impé­ri­um, és a véres­ke­zű jugo­szláv dik­tá­tor, Tito rezi­den­ci­á­ja lett.

A park­ban a Pápai Áldás Kápol­na egy II. János Pál pápa által meg­szen­telt köny­vet őriz.

Hazajáró epizódban szerepelt: