Tesmag — Ipoly-menti tanösvény és Jégmadár Központ

Uticélok / Felvidék / Bars
Nehézségi szint:
2/10

A Hunt csa­lád ősi bir­to­ka Tes­mag. A falu köz­pont­já­ban világ­há­bo­rús emlék­mű őrzi a hősök emlé­két. Tes­mag nagy­sza­bá­sú közös­ség­épí­tő ren­dez­vé­nye a Tes­ma­gi Vigas­sá­gok. A falu köze­lé­ben talál­ha­tó az Ipoly Unió Jég­ma­dár Köz­pont­ja, amely az Ipoly-men­te kör­nye­ze­ti és kul­tu­rá­lis érté­ké­nek meg­őr­zé­sé­vel fog­lal­ko­zik.

Az Ipoly-men­ti tan­ös­vény a folyó ter­mé­sze­ti érté­ke­it mutat­ja be. A tan­ös­vény külön­le­ges­sé­ge, hogy az ide­lá­to­ga­tó turis­ta egy­szer­re ismer­he­ti meg a vizes és a szá­ra élő­he­lyek jel­leg­ze­tes vilá­gát.

Hazajáró epizódban szerepelt: