Középső-Ipoly-völgy 2. — Hídverések ‘Balogtól ‘Ságig
Hazajáró műsorok

Középső-Ipoly-völgy 2. — Hídverések ‘Balogtól ‘Ságig

43. rész
"Ez a táj közvetítő, afféle híd két pólus között, kiegyenlítő és kibékítő. Ha délről közelíted meg, átmenet a Kárpátok összefüggő magas gerincei felé, ha északról: előőrse az Alföld laposságának. A hegység és a síkság ezen a vidéken utolsó nagy hódító erőlködéssel igyekszik arra, hogy területeket szerezzen meg egymástól. A Felvidék előre küldte ide pionírnak a Börzsönyt, az Alföld igyekezett felnyomulni a folyók mentén. Most mindkettejükből van valami ebben a tájban, mely egyikükhöz se tartozik. Az Ipolyon nyáridőn szerényen meghúzódik a víz a meder fenekére és mindig nagyon elhagyott a folyó. Csak néha járnak benne halászok, akik padmalyok alól hajtják a hálóba a halakat. A sors átmenő vidékből határszéllé tette az egész tájat, súlyos csapást mért néhány városra és elsorvasztott vasútvonalakat meg falvakat, melyek a hegyek északi lejtőjén élve a Felvidék felé kacsintottak."
Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság

Jól lera­gad­tunk az ipoly­nyé­ki Sző­lő­he­gyen, nehe­zen sza­ba­du­lunk a nyé­ki nedű édes ízé­től, de ide­je tovább indul­nunk, mert a “leg­bát­rabb város”, Balas­sa­gyar­mat és az Ipoly-men­te ter­mé­sze­ti érté­kei mel­lett akad­nak még itt bőven bátor fal­vak és embe­ri érté­kek.

 

 

Látnivalók / Felvidék / Hont

Az Ipoly jobb part­ján, Nyék mel­lett fek­szik Ipoly­ba­log. A kato­li­kus temp­lom tor­nyát a magyar Szent Koro­na mása éke­sí­ti, de az Isten háza arról is híres, hogy a Koro­nát 1301-ben egy napig itt őriz­ték. Ennek emlé­két őrzi a Szent Koro­na máso­la­ta, ami bár­ki szá­má­ra meg­te­kint­he­tő a temp­lom­ban.

Bővebben...

A Hunt csa­lád ősi bir­to­ka Tes­mag. A falu köz­pont­já­ban világ­há­bo­rús emlék­mű őrzi a hősök emlé­két. Tes­mag nagy­sza­bá­sú közös­ség­épí­tő ren­dez­vé­nye a Tes­ma­gi Vigas­sá­gok. A falu köze­lé­ben talál­ha­tó az Ipoly Unió Jég­ma­dár Köz­pont­ja, amely az Ipoly-men­te kör­nye­ze­ti és kul­tu­rá­lis érté­ké­nek meg­őr­zé­sé­vel fog­lal­ko­zik.

Az Ipoly-men­ti tan­ös­vény a folyó ter­mé­sze­ti érté­ke­it mutat­ja be. A tan­ös­vény külön­le­ges­sé­ge, hogy az ide­lá­to­ga­tó turis­ta egy­szer­re ismer­he­ti meg a vizes és a szá­ra élő­he­lyek jel­leg­ze­tes vilá­gát.

Bővebben...

Az Ipoly-men­ti tan­ös­vé­nyen halad­va érhe­tő el a Veréb-hegy. A kilá­tó­to­rony­ból remek kilá­tás nyí­lik az Ipoly-men­te vizes élő­he­lye­i­re és tele­pü­lé­se­i­re. Szem­ben az Ipoly túl­part­ján ott emel­ked­nek a Cser­hát és a Bör­zsöny-hegy­ség vonu­la­tai is.

Bővebben...