Tenke

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
2/10

A Feke­te-Körös men­té­nek ezt az ősi élő­vi­lá­gát és geo­ló­gi­á­ját kutat­ta Csák Kál­mán is, aki az 1950-es évek­ben ala­pí­tott Ten­kén ter­mé­szet­tu­do­má­nyi múze­u­mot, hiszen a Feke­te-Körös vidé­ke igen gaz­dag föld­ta­ni érté­kek­ben.

A refor­má­tus paró­kia kert­jé­ben egy új Kos­suth-szo­bor hir­de­ti a magyar múl­tat. Az ere­de­tit még 1899-ben állí­tot­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: