Temerin

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

A török alatt elnép­te­le­ne­dett, majd szer­bek­kel bete­le­pült Teme­rin­nek 1798-ban Szé­csen Sán­dor lett a bir­to­ko­sa, kas­té­lyuk még ma is őrzi egy letűnt kor emlé­két. Sok magyar tért vissza a mező­vá­ros­ba, de a fej­lő­dést kerék­be tör­te az 1848-as sza­bad­ság­harc, ami­kor a szer­bek porig éget­ték. Innen is volt fel­tá­ma­dás, oly­annyi­ra, hogy a 19. szá­zad végé­re újra a kör­nyék mező­gaz­da­sá­gi és kis­ipa­ri köz­pont­ja lett.

Még a ’48-as rom­bo­lást is átvé­szel­te Teme­rin népi épí­té­sze­ti emlé­ke, a táj­ház, amely a hagyo­má­nyos parasz­ti élet­mó­dot hiva­tott bemu­tat­ni, és teret nyújt közös­sé­gi prog­ra­mok­nak is.

A tele­pü­lés leg­na­gyobb ünne­pe az Illés nap, amely­nek több évszá­za­dos hagyo­má­nya van a Teme­rin­ben.

Hazajáró epizódban szerepelt: