Tátraszéplak

Tátraszéplak

Uticélok / Felvidék
Nehézségi szint:
1/10

A beszé­des nevű tele­pü­lés első vadász­lak­ját 1884-ben Wesz­ter Pál jómó­dú gaz­da épí­tet­te, majd 1888-ban három turis­ta­há­zat került mel­lé. Ekkor Szép­lak néven emle­ge­tik. 1902-ben dr. Guhr Mihály ala­pí­tot­ta híres sza­na­tó­ri­u­mát, mely­ben tüdő­baj­ban szen­ve­dő embe­re­ket gyó­gyí­tott. Per­sze ma már nem Guhr nevét vise­li a sza­na­tó­ri­um, hanem egy itt kezelt cseh köl­tő­ét.

A tele­pü­lés új büsz­ke­sé­ge a Digi­tá­lis Galé­ria, amely min­den nap 9 és 18 óra között vár­ja láto­ga­tó­it.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a tele­pü­lés temp­lo­ma.)

Hazajáró epizódban szerepelt: