Szliácsfürdő

Uticélok / Felvidék / Zólyom
Nehézségi szint:
1/10

Az erdő­ben 33 °C‑os gyógy­for­rá­sok tör­nek fel, amit már ele­ink is ismer­tek. Mátyás király és Beat­rix király­né is ellá­to­ga­tott ide, és azóta is sok neve­ze­tes sze­mé­lyi­ség járt a gyógy­for­rá­sok cso­dá­já­ra.

A Szent Hil­de­gárd kápol­nát 1855-ben épít­tet­te Habs­burg Albrecht főher­ceg, hogy meg­örö­kít­se Hil­de­gard főher­ceg­nő itte­ni für­dő­zé­sét.

1819-ben komo­lyabb für­dő­ház is épült Szli­ács­für­dőn, ahol meg­for­dult töb­bek között Kos­suth Lajos is. Az ő itt­jár­tá­nak emlé­két őrző táb­lá­nak 1994-ben nyo­ma veszett.

2005-ben avat­ták fel Arany János és Madách Imre közös táb­lá­ját.

Hazajáró epizódban szerepelt: