Szepes vára, Szepesváralja és Szepeshely

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
2/10

Közép-Euró­pa egyik leg­na­gyobb közép­ko­ri erő­dít­mé­nye, az egy­ko­ri vár­me­gye­köz­pont Sze­pes vára. Még Árpád-házi kirá­lya­ink kezd­ték épí­te­ni a 12. szá­zad­ban, ám mielőtt elké­szül­he­tett vol­na, a tatá­rok lerom­bol­ták. Ezután Csák Máté bir­to­kol­ta, majd kirá­lyi bir­tok lett, egé­szen a huszi­ták betö­ré­sé­ig. Had­ve­zé­rük, Gis­kra elfog­lal­ta a várat, és az ő bir­to­ká­ban volt, amíg Hunya­di Lász­ló ki nem ver­te innen. Test­vé­re, Mátyás a Sza­po­lya­i­ak­nak adta zálog­ba. Itt szü­le­tett 1487-ben János, későb­bi magyar király. És akkor jöt­tek a Thur­zók, Bátho­ryak, Csá­ki­ak, ők soká­ig vol­tak a vár urai, míg­nem a kuru­cok egy nagy csel­lel elfog­lal­ták a várat és akkor Rákó­czi feje­de­lem bir­to­ká­ba került.

A vár az 1780-as évek­től pusz­tul, ugyan­is ekkor a sza­bad­na­pos kato­nák pálin­kát főz­tek, ami fel­rob­bant, és fel­gyúj­tot­ta a várat.

Sze­pes egy­ko­ri fővá­ro­sa Sze­pes­vár­al­ja. Kez­det­ben volt a vár, mely­nek szol­gá­ló­fa­lu­ja­ként a 12. szá­zad­ban ala­kult Sze­pes­vár­al­ja. Aztán telt múlt az idő, jöt­tek a szá­szok és a falucs­ka önál­ló tele­pü­lés­sé fej­lő­dött. Plé­bá­nia­temp­lo­ma a 13. szá­zad­ban épült Szűz Mária tisz­te­le­té­re. 1271-ben V. Ist­ván­tól váro­si kivált­sá­go­kat kapott, majd tag­ja lett a sze­pe­si szász váro­sok szö­vet­sé­gé­nek. 1412-ben Zsig­mond király több sze­pes­sé­gi város­sal együtt ’vár­al­ját is elzá­lo­go­sí­tot­ta Len­gyel­or­szág­nak, s csak 1772-ben került vissza Magyar­or­szág­hoz. A teme­tő­ben nyug­sza­nak a Bra­nyisz­kó­nál elesett hősi hon­vé­dek. Sír­em­lé­kük tete­jén még ott van a hár­mas­hal­mon és az apos­to­li ket­tős kereszt, de a cseh­szlo­vák impé­ri­um­vál­tás után, az ere­de­ti, magyar nyel­vű fel­ira­tot már eltün­tet­ték.

Sze­pes­ség egy­ko­ri val­lá­si köz­pont­ja Sze­pes­hely. A tele­pü­lés a 12. szá­zad­tól a sze­pes­sé­gi apát­ság, majd 1776-tól a sze­pe­si püs­pök­ség szék­he­lye lett. A hazánk­ban egye­dül­ál­ló egy­há­zi város­ká­ban — mint egy kis Vati­kán­ban — az apát­ság, majd a püs­pök­ség sze­mély­ze­te élt. Első temp­lo­mát a hagyo­mány sze­rint maga Szent Ist­ván király épí­tet­te a Már­ton-hegy­re. Az 13. szá­za­di Szent Már­ton kated­rá­lis a Kár­pát-meden­ce egyik kul­ti­kus egy­há­zi emlé­ke. Falán egy 14. szá­za­di fres­kón Károly Róbert koro­ná­zá­sát lát­hat­juk. A temp­lom­hoz épí­tett góti­kus kápol­na a Sza­po­lyai csa­lád temet­ke­zé­si helyé­ül szol­gált.

Hazajáró epizódban szerepelt: