Szenttamás

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

Szent­ta­más hatá­rá­ban fel­újí­tott kereszt hir­de­ti az örök­lé­tet. Eze­ket a keresz­te­ket főleg a 18. szá­zad­ban állí­tot­ták a hívek utak men­tén és más neve­ze­tes helye­ken. A helyi Embe­ri Jogi Köz­pont sor­ra újít­ja fel őket, mert, ahogy hir­de­tik: tör­té­nel­mi, nem­ze­ti múl­tun­kat rep­re­zen­tál­ják, ame­lyek tanús­kod­nak fel­me­nő­ink haza­sze­re­te­té­ről és keresz­tény hité­ről. A köz­pont szék­he­lye a régi And­rócz­ky kúria.

Hazajáró epizódban szerepelt: