Szénavár

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
2/10

Az ősi kirá­lyi bir­tok Szent Imre tisz­te­le­té­re szen­telt kato­li­kus temp­lo­ma 1768-ban épült.

 

A falu köze­pén egy húsz évvel koráb­ban épült kegy­ká­pol­na is áll, Rózsa­fü­zér Király­nő­je tisz­te­le­té­re.

 

Szé­na­vár 1779-ben egy hatal­mas tűz­vész áldo­za­ta lett, de az élet nem állt meg, s a kicsi falu a mai napig a fel­vi­dé­ki csip­ke­ve­rés és hím­zés egyik virág­zó fel­leg­vá­ra.

 

Hatá­rá­ban két for­rás is ered. A Krá­lov­ka és a Belov­ka. Neve­ik egy régi legen­dá­ra emlé­kez­tet­nek. A máig élő hagyo­mány sze­rint IV. Béla király a tatá­rok elől mene­kül­vén, part­ju­kon pihent meg és vizük­ből oltot­ta szom­ját.

Hazajáró epizódban szerepelt: