Szék

Uticélok / Erdély / Mezőség
Nehézségi szint:
2/10

Az Árpád-kori Szék a kör­nye­ző sóbá­nyák révén a 13. szá­zad­tól egy fél évez­re­den át kivált­sá­gos mező­vá­ros volt. A bányák bezá­rá­sa és a tör­té­nel­mi sors­csa­pá­sok után elvesz­tet­te váro­si rang­ját és nagy­köz­ség­gé ala­kult. De a pró­bák csak meg­erő­sí­tet­ték az itt élő­ket, így a közel 3000 lel­kes köz­ség egy párat­lan magyar szi­get maradt a Mező­sé­gen, a turis­ták és nép­raj­zo­sok leg­na­gyobb örö­mé­re, ugyan­is Szé­ken nem csak táj­há­zak­ba szo­rult a tra­dí­ció, hanem ma is szer­ves része a min­den­na­pok­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: