Sóvár (Tótsóvár)

Uticélok / Felvidék / Sáros
Nehézségi szint:
2/10

A Soós csa­lád bir­to­kán hosszú évszá­za­dok óta ter­mel­ték ki a sót. 1752-ben a talaj­víz elárasz­tot­ta a bányá­kat, így a mély­mű­ve­lést egy új eljá­rás vál­tot­ta fel: úgy­ne­ve­zett főzés­sel nyer­ték ki a sót a mély­ből fel­szi­vattyú­zott víz­ből.

A közép­ko­ri tele­pü­lés leg­ősibb fenn­ma­radt magyar emlé­ke a vár­dom­bon álló Szent Ist­ván király temp­lom leg­alább 700 esz­ten­de­je hir­de­ti Isten dicső­sé­gét.

Hazajáró epizódban szerepelt: