Sóskopó

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
3/10

Aracs és Török­be­cse között a pusz­tán egy kivé­te­les ter­mé­sze­ti érték bújik meg. Dél­vi­dék leg­na­gyobb szi­kes tava, a Sós­ko­pó. A sós és lúgos tó szép memen­tó­ja a még zabo­lát­lan Tiszá­nak, amely egy­kor erre kanyar­gott, míg a sza­bá­lyo­zás­kor le nem válasz­tot­ták a fő folyó­ág­ról. A hatal­mas meder azóta csak az égből csa­pa­dék vagy a föld­ből talaj­víz for­má­já­ban kap cse­kély­nyi vizet, ami viszont az agya­gos föld miatt csak párol­gás­sal tud eltá­voz­ni. Nem cso­da, hogy a szi­ke­se­dés és kiszá­ra­dás folya­ma­ta nyá­ron fel­gyor­sul, és az amúgy is sekély mocsár szin­te kőke­mény­re szá­rad.

A Sós­ko­pó ötszáz hek­tá­ros ter­mé­szet­vé­del­mi terü­le­te ked­velt cél­pont­ja a mada­rá­szok­nak is, nem keve­sebb, mint két­száz madár­fajt vet­tek itt szám­ba.

Hazajáró epizódban szerepelt: