Selmecbánya

Selmecbánya

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
1/10

A külön­le­ges han­gu­la­tú város­ka tör­té­ne­te szo­ro­san össze­függ a bányá­szat­tal, hisz már az ókor óta arany és ezüst után kuta­kod­tak itt, nem kevés siker­rel. Sel­mec­bá­nya a közép­kor­tól hosszú évszá­za­do­kon át bányá­i­ról, arany­mű­ve­se­i­ről és isko­lá­i­ról messze híres váro­sa volt hazánk­nak. Oly­annyi­ra, hogy 1762-ben itt jött lét­re a világ első bányá­sza­ti aka­dé­mi­á­ja, és 1782-ben — Pozsony és Deb­re­cen után – már a Király­ság har­ma­dik leg­né­pe­sebb váro­sa volt, a maga 23 ezer lako­sá­val. Ma már csu­pán nyol­cez­ren élnek itt, első­sor­ban a turiz­mus­ra hagyat­koz­va. A bel­vá­ros 1993 óta a világ­örök­ség részét képe­zi.

Hazajáró epizódban szerepelt: