Saskő vára

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
1/10

Mere­dek ormon áll Sas­kő egy­ko­ri várá­nak rom­ja. Tör­té­ne­te a 14. szá­za­dig nyú­lik vissza. Nagy Lajos király ide­jé­ben Vesszős mes­ter volt Sas­kő ura; hat falut fog­lal el Sel­mecz bánya­vá­ros­tól, és Szo­bo­nya Lász­ló sas­kői vár­ka­pi­tány 1352-ben kirá­lyi írott parancs­ra adta vissza az elko­bo­zott fal­va­kat a város­nak. Zsig­mond király e várat 1424-ben fele­sé­gé­nek, Bor­bá­lá­nak adja; majd a Lip­pay csa­lá­dé lett; utóbb Beat­rix király­né Dóczy Orbán­nak, a nagy tekin­té­lyű egri püs­pök­nek aján­dé­koz­ta. A vár a Dóczy­ak bir­to­ká­ban maradt 1648-ig; ekkor a csa­lád kihalt és bir­to­ka­ik a kincs­tár­ra száll­tak. 1677-ben Thö­kö­ly Imre fog­lal­ta el, majd a Rákó­czi sza­bad­ság­harc után az enyé­sze­té lett.

Hazajáró epizódban szerepelt: