Sáros vára

Uticélok / Felvidék / Sáros
Nehézségi szint:
2/10

A Tar­ca völ­gyét őrzi Sáros vára. Évszá­za­do­kon át vár­me­gye­szék­hely, Árpád-házi kirá­lya­ink mene­dé­ke. Vak Béla kirá­lyunk ide temet­te lányát, Zsó­fi­át. IV. Béla pedig itt lelt mene­dék­re a muhi csa­ta­vesz­tés után. A kirá­lyi vár később a Peré­nyi­e­ké lett. Sze­re­pet kapott a 17. szá­za­di kuruc küz­del­mek­ben is. Vég­ze­tét Thö­kö­ly kapi­tá­nyá­nak, Szé­kely Már­ton­nak köszön­het­te, aki fel­gyúj­tot­ta, nehogy a csá­szá­ri­ak kezé­be kerül­jön. 1701-ben a csá­szá­ri­ak a Vár­hegy alat­ti kas­té­lyá­ból hur­col­ták fog­ság­ba Sáros vár­me­gye főis­pán­ját, hogy aztán Eper­jes­re, majd Bécs­új­hely­re vigyék. II. Rákó­czi Ferenc volt a rab.

Hazajáró epizódban szerepelt: