Rimóc

Uticélok / Felvidék / Nógrád
Nehézségi szint:
2/10

Akár­csak Hol­ló­kő, Rimóc is meg­síny­let­te a török hódolt­sá­got, de a paló­co­kat kemény fából farag­ták. Sajá­tos ész­já­rá­su­kat és öntu­da­tu­kat jól tük­rö­zi a gaz­dag rimó­ci legen­dá­ri­um. Egy helyi mon­dás sze­rint „ami­kor Kolum­busz fel­fe­dez­te Ame­ri­kát, a rimó­ci­ak már vissza­fe­lé jöt­tek” – és bizony, ennek még képi ábrá­zo­lá­sát is meg­ta­lál­juk a köz­ség­há­za falán.

Itt is szép szám­mal van­nak palóc jel­le­gű paraszt­há­zak. Az egyik­ben a palóc­föl­di főkö­tők sok­szí­nű vilá­gát ismer­het­jük meg.

Hazajáró epizódban szerepelt: