Rákóczi-barlang

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
2/10

Az Eszt­ra­mos-hegy bar­lang­jai közül sok a bánya­mű­ve­lés áldo­za­ta lett, de a leg­na­gyobb és talán leg­gaz­da­gabb for­ma­kin­csű Rákó­czi-bar­lang épség­ben maradt.

A bar­lang­ra érc­ku­ta­tás köz­ben buk­kan­tak rá 1958-ban. Érde­kes­sé­ge a külön­fé­le kép­ződ­mé­nyek vál­to­za­tos­sá­ga. Van­nak itt több réteg­ben egy­más­ra rakó­dott csepp­kö­vek, nagy mére­tű csepp­kő­füg­gö­nyök, bor­só­kö­vek és sok más külön­le­ges kép­ződ­mény.

Hazajáró epizódban szerepelt: