Rakacaszend

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
2/10

Raka­ca­szend közel nyolc évszá­za­dos múlt­ra tekint vissza. Ősi temp­lo­ma a Szen­di csa­lád temet­ke­zé­si helye a 16. szá­zad­ban lett a refor­má­tu­so­ké, akik nyom­ban leme­szel­ték a képek­kel díszí­tett fala­kat. Négy évszá­za­don át rej­tőz­tek a közép­ko­ri fres­kók, ám 1966-ban egy vil­lám­csa­pás nyo­mán a leper­gő mész alól elő­ke­rül­tek az apos­to­lo­kat és egy püs­pö­köt ábrá­zo­ló fal­kép­tö­re­dé­kek. Díszí­tett famennye­ze­te is van már vagy 350 éves.

Hazajáró epizódban szerepelt: