Anett Panzió — Pádis

Anett Panzió — Pádis

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
3/10

Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállásdíjból: 10%

A kedvezményben minden Hazajáró Egylet tag és családja részesül.

Üdvözlő ital: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Szabó Mária


Anett Boga GPS koordináták: 46.598767 22.580284
(Románia)

GPS: 46.60205, 22.58151

Telefonszám:

00 40 735 85 32 37
00 40 735 85 32 42

Weboldal:

http://www.anettpanzio.hu/

E-mail:Egy szűk völgy­be érünk, szik­la­fa­lak maga­sod­nak felénk, az utat a fák lomb­ja fedi, jobb­ra a Boga patak kanya­rog, kőröl kőre csa­pó­dó vize párá­ba bur­kol­ja a szur­do­kot. A köve­ken sehol egy él, min­den simá­ra kopott az évez­re­dek alatt. A víz kris­tály­tisz­ta, és jég­hi­deg. Utunk a völgy­ből egy mere­dek erdei úton vezet fel­fe­lé, per­cek alatt több száz métert emel­ke­dünk, elér­jük a fenyő­er­dők hatá­rát. A táj mese­be­li, oda­lent zúgó pata­kok, fent csu­pasz szik­la­fa­lak ‑melyek még­sem kopárak‑, a völ­gyek lege­lő­in bir­ka­nyá­jak és lovak. Las­san az autó­val jár­ha­tó út végé­hez köze­le­dünk… 

Az Anett Pan­zió az Aleu völ­gyé­ben talál­ha­tó, pár méter távol­ság­ra annak hideg és sebes vizű patak­ja­i­tól.
A Pan­zi­ó­ban saját für­dő­szo­bás szo­bák és apart­ma­nok, közös für­dős man­zárd­szo­bák, étte­rem, tele­ví­zió, inter­net és sza­u­na áll ren­del­ke­zés­re, vala­mint fel­sze­relt kony­ha, melyet a ven­dé­gek is hasz­nál­hat­nak.
A pan­zió kert­jé­ben terasz és gril­le­ző­hely van kiala­kít­va. Az ún. szé­kely jakuz­zi, azaz meleg­vi­zes cse­ber, hideg idő­ben is kel­le­mes lazí­tá­si lehe­tő­sé­get kínál.

Alsó szint

 • bolt­íves pin­ce­he­lyi­ség (ebéd­lő – mula­tó)
 • kony­ha a ven­dé­gek ren­del­ke­zé­sé­re
 • kon­fe­ren­cia­te­rem 50 m²
 • 1 db szo­ba (5 db ágy), für­dő­szo­ba
 • 1 db szo­ba (1 franciaágy+1 egy­sze­mé­lyes ágy), für­dő­szo­ba
 • sza­u­na

Földszint

 • Ven­dég­lő, saját kony­ha,
 • 2 db szo­ba (min­de­nik­ben 1 db fran­cia­ágy +1 pót­ágy, saját für­dő­szo­ba)
 • 1 db szo­ba 1 fran­cia ágy, saját für­dő­szo­ba

I. emelet

 • 3 db szo­ba, min­de­nik­ben 1–1 fran­cia­ágy + 1–1 pót­ágy, saját für­dő­szo­ba
 • 1 db fran­cia­ágyas szo­ba, saját für­dő­szo­ba
 • 2 db 8–8 fős apart­man, apart­ma­non­ként 2 ‑2 szo­ba (1–1 db fran­cia­ágy és 2–2 db pót­ágy szo­bán­ként), 1–1 für­dő­szo­bá­val

Manzárd

 • az egyes szárny­ban 3 db szo­ba 1 für­dő­szo­bá­val (2 db 2 ágyas, 1 db 3 ágyas szo­ba)
 • a ket­tes szárny­ban 3 db szo­ba 1 für­dő­szo­bá­val (2 db 2 ágyas, 1 db 3 ágyas szo­ba)