Podolin

Podolin

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
2/10

Pati­náns kis város Podo­lin. Német tele­pe­sek ala­pí­tot­ták IV. Béla ide­jén. A régi idők han­gu­la­tát őrzi a Szűz Mária Menny­be­me­ne­te­le góti­kus temp­lom, és az előt­te talál­ha­tó rene­szánsz harang­láb.

A pia­ris­ta kolos­tor is a magyar múlt­ról tanús­ko­dik. 1642-ben ugyan len­gye­lek ala­pí­tot­ták, de egy rövid ide­ig 1701-ben II. Rákó­czi Ferenc feje­de­lem is a lakó­ja volt, miu­tán elszö­kött a bécs­új­he­lyi bör­tön­ből.

Krú­dy Gyu­la emlé­ke is a kolos­tor­hoz kötő­dik, mivel a pia­ris­ták­nál végez­te gim­ná­zi­u­mi tanul­má­nya­it, majd később innen merí­tett ihle­tet töb­bek között a Podo­li­ni kísér­tet­hez is.

A pia­ris­ta kolos­tor 1919-ig műkö­dött, majd 1950-ben kon­cent­rá­ci­ós tábort léte­sí­tet­tek ben­ne a bol­se­vi­kok.

Hazajáró epizódban szerepelt: