Petőszinye

Uticélok / Felvidék / Abaúj-Torna
Nehézségi szint:
2/10

Fáj­dal­mas képet fest Pető­szi­nye. A rég­volt magyar isko­la épü­le­te, ami egy­kor az anya­nyelv temp­lo­ma volt, most omla­doz­va vár­ja vég­ső pusz­tu­lá­sát. Úgy tűnik, csak emlé­künk marad itt: a messze lát­szó, égbe kiál­tó Árpád-kori temp­lom, mely­nek fala­it míves közép­ko­ri fal­fest­mé­nyek díszí­tik. Kert­jé­ben egy­ko­ri lel­ké­szei pihen­nek, de nem nyug­hat­nak béké­ben, mert nincs már, aki­nek utó­da­ik pré­di­kál­hat­ná­nak

Hazajáró epizódban szerepelt: