Péterréve és Mohol

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

Péterré­ve 200 éves, Min­den­szen­tek­nek szen­telt temp­lo­má­val büsz­kél­ked­het. Bel­ső­je tör­té­nel­münk cso­dá­la­tos képes tab­ló­ja. Itt van Szent Ist­ván kirá­lyunk meg­ko­ro­ná­zá­sa. Egy másik képen pedig épp a lovag­ki­rály, Szent Lász­ló fakaszt for­rást. S min­de­nek felett ott őrkö­dik a Magyar Szent Koro­na, amit a titoi kor­szak­ban el akar­tak tün­tet­ni, de vala­mi­ért a lét­rán fel­fe­lé indu­ló­kat rend­re szé­dü­lés fog­ta el, így végül a helyén maradt.

Észak felé a Tisza men­tén tovább halad­va érjük el Moholt. Jöt­tek a szerb par­ti­zá­nok is, 1944-ben, s több száz magyart gyil­kol­tak le itt. Vér­für­dő­jük­re emlé­kez­tet az 1824-ben épült Szent György kato­li­kus temp­lom kert­jé­ben a vér­ta­nú plé­bá­nos Var­ga Lajos emlék­kö­ve.

De van a temp­lom­kert­ben egy másik szo­bor is: Szent Ist­ván alak­ja már a dél­vi­dé­ki magyar­ság élni aka­rá­sát hir­de­ti.

Hazajáró epizódban szerepelt: