Ótelek

Uticélok / Délvidék / Bánság
Nehézségi szint:
2/10

A Tele­ki csa­lád közép­ko­ri bir­to­ka Óte­lek, amely a török alatt tel­je­sen elpusz­tult, majd a 18. szá­za­di folyó­sza­bá­lyo­zás után újra­te­le­pült a Béga mel­lett. Óte­lek ma is dön­tő több­sé­gé­ben magyar, amely rit­ka­ság­szám­ba megy a Temes­köz­ben. A temp­lom és az isko­la. Ahogy a Kár­pát hazá­ban min­den­hol itt is ez kell a meg­ma­ra­dás­hoz. A temp­lom, ami 1885-ben épült Szent Kereszt tisz­te­le­té­re, hogy az óte­le­ki­ek évszá­za­dos áldo­zat­vál­la­lá­sá­ra emlé­kez­tes­sen. És az isko­la, ahol meg kell becsül­ni min­den magyar nyel­ven tanu­ló nebu­lót.

Hazajáró epizódban szerepelt: