Őrhegyi tanösvény

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
3/10

Az ősvul­ká­ni múlt nyo­mai men­tén emel­ked­jünk a kör­nyék jel­ké­pes magas­la­ta, a nyé­ki Őr-hegy tete­jé­re. A hegy és a palóc hely­ség neve már a gye­pűt őrző „Nyék“ törzs­re emlé­kez­tet. S az itt élők nem felej­te­nek. A „Ter­mé­szet nem ismer hatá­ro­kat” cím­szó jegyé­ben ala­kí­tot­ták ki az Őrhe­gyi tan­ös­vényt, hogy az ide láto­ga­tók­ban tuda­to­sít­sák a helyi érté­ke­ket. 2013 óta a csú­cson kilá­tó vár­ja az erre járót.

Hazajáró epizódban szerepelt: