Óradna

Uticélok / Erdély / Beszterce-Naszód
Nehézségi szint:
2/10

Órad­na az Árpád-kori Magyar­or­szág leg­je­len­tő­sebb ezüst lelő­he­lye, egy­ben Erdély egyik leg­né­pe­sebb tele­pü­lé­se volt. A kirá­lyi kivált­sá­gok­kal is fel­ru­há­zott bánya­vá­ros­ba a 12. szá­zad­ban tele­pí­tet­ték be a szá­szo­kat. Ami­kor 1241-ben a tatár sere­gek betör­tek hazánk­ba, az első magyar tele­pü­lés, ami útjuk­ba esett, állí­tó­lag éppen Órad­na volt. A kutya­fe­jű­ek rög­tön le is tet­ték a név­je­gyü­ket: 4000 embert mészá­rol­tak le, és nem kímél­ték Isten házát, a feren­ce­sek ősi temp­lo­mát sem. Aztán jöt­tek a szor­gal­mas domon­ko­sokok, s a lerom­bolt temp­lom helyé­re kolos­tort épí­tet­tek. Ám a tatá­rok vér­sze­met kap­tak, s ami­kor 1285-ben újra betör­tek Erdély­be, a tele­pü­lés­sel együtt a kolos­tort is szét­zúz­ták. Azóta sem épült újra, csak romos falai emlé­kez­tet­nek a véres közép­kor­ra. De Órad­na népe élni akart és mivel a hegyek ontot­ták maguk­ból az érce­ket, a bányá­szat újra fel­len­dült, ami sok­fe­lől von­zot­ta ide a mun­kás keze­ket. A mai római kato­li­kus temp­lom 1824-ben épült, magyar szen­te­ket ábrá­zo­ló üveg­ab­la­kai a fénye­sebb múlt hagya­té­kai. A Zichy Domo­kos veszp­ré­mi püs­pök által ado­má­nyo­zott harang­ja pedig máig hir­de­ti a torony­ban: „Hegyen völ­gyön e szép tájon, zen­gő sza­vad tova­száll­jon.”

De alig van már, akit hívo­gat­hat­na. Az első világ­há­bo­rú­ban bezárt a Magyar Kirá­lyi Bánya­mű, s Tri­a­non után a szo­ká­sos for­ga­tó­könyv sze­rint zaj­lott itt is a hata­lom­vál­tás: a romá­nok töme­ges bete­le­pí­té­se, a bir­to­kok elkob­zá­sa, a német és magyar nyel­vű okta­tás meg­szün­te­té­se és a bányá­szat hanyat­lá­sa révén az egy­kor virág­zó Órad­na her­vad­ni kez­dett, s a magyar­ság szór­vány­sor­ba szo­rult.

A mara­dék magya­rok hitét és iden­ti­tá­sát szol­gál­ja a kato­li­kus plé­bá­ni­án műkö­dő Remé­nyik Tanul­má­nyi Ház, ahol a gyer­me­kek­kel is fog­lal­koz­nak.

 

Hazajáró epizódban szerepelt: