Nyékvárkony

Uticélok / Felvidék / Csallóköz
Nehézségi szint:
2/10

A Nyék törzs ősi szál­lás­te­rü­le­te, majd a pozso­nyi vár kirá­lyi bir­to­ka, Nyék soká­ig neme­si kivált­sá­gok­kal ren­del­ke­zett.  A csa­tor­na túl­ol­da­lán fek­vő Vár­kony tör­té­ne­te már a var­hu­nok­nak neve­zett ava­ro­kig nyú­lik vissza. Szent Jakab temp­lo­ma közép­ko­ri ere­de­tű. Befa­la­zott góti­kus kapu­ja előtt még a szé­gyen­kő is meg­ma­radt, aho­va annak ide­jén az erköl­csi­leg meg­té­vedt lányo­kat pel­len­gé­rez­ték ki. A temp­lom­kert­ben az 1848–49-es sza­bad­ság­harc hőse­i­nek tisz­te­le­té­re kop­ja­fát állí­tot­tak. Vár­kony soká­ig az Ama­de csa­lád bir­to­ka volt. Vár­kas­té­lyuk­nak már nyo­ma sincs, helyé­re 1904-ben a Pfe­if­fer csa­lád épí­tett kas­télyt, ami manap­ság szál­lo­da­ként műkö­dik.

Hazajáró epizódban szerepelt: