Nógrádszentpéter, Alsósztregova

Uticélok / Felvidék / Nógrád
Nehézségi szint:
2/10

Az Árpád-kori erőd­temp­lo­má­ról ismert Nóg­rád­szent­pé­te­ren keresz­tül visz tovább utunk Alsó­sztre­go­va, Madács Imre szü­lő­he­lye felé.

A Szé­che­nyi­ek után a 15. szá­zad­tól a Madách csa­lád lett a bir­to­kos Alsó­sztre­go­ván. Ősi kas­té­lya­ik leég­tek. Az evan­gé­li­kus temp­lom mel­lett ma is lát­ha­tó csa­lá­di szék­hely a 18. szá­zad­ban épült. Itt szü­le­tett, alko­tott és hunyt el Madách Imre. A kas­tély ere­de­ti búto­rok­kal és az író éle­tét és mun­kás­sá­gát fel­vo­nul­ta­tó sze­mé­lyes tár­gya­i­val van beren­dez­ve. Ez az a híres “orosz­lán­bar­lang”, ahol meg­szü­le­tett a magyar, sőt a világ­iro­da­lom egyik leg­na­gyobb és leg­is­mer­tebb drá­mai köl­te­mé­nye, az „Ember tra­gé­di­á­ja.” A mű, amely egye­te­mes, örök érvé­nyű kér­dé­se­ket fesze­get­ve, lát­no­ki erő­vel vonul­tat­ja fel az első ember, Ádám és a soha nem alvó Luci­fer sze­mé­vel a világ tör­té­nel­mét.

Hazajáró epizódban szerepelt: