Nevoljas

Nevoljas

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
5/10

A Papuk csú­csai még az ősi Pan­non-ten­ger­ből emel­ked­tek ki, való­sá­gos szi­ge­tek­ként. A bük­kö­sök­kel borí­tott hegy­vi­dé­ken jó néhány kilá­tót talál­ni. Ilyen hely a Nevol­jas is, amely alatt egy mene­dék­ház is van. A Nevol­jas-nye­reg­ből lehet meg­kö­ze­lí­te­ni, ahol az 1991-es har­cok hősi halot­ta­i­nak emlék­mű­ve áll.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a kilá­tó.
Magas­ság: 739 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés: a Papu­kon átke­lő Veli­ke és Dar­nóc közöt­ti útról (1,3 km; 30 perc; 15 méter szint­emel­ke­dés).

Hazajáró epizódban szerepelt: