Nemesmilitics

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
1/10

A mohá­csi vész előtt Nemes­mi­li­tics helyén egy Hal­mos nevű tele­pü­lés lehe­tett. Új nevét a török hódolt­ság ide­jén kap­ta, majd a par­la­gon maradt vidék­re magyar és bunye­vác neme­sek érkez­tek.

Az ország­zászló talap­za­ta már erő­sen meg­ko­pott.

Akik min­den idő­ben itt marad­tak, a kato­li­kus temp­lom­ból merí­te­nek hitet a küz­del­mek­hez. Őse­ik maguk épí­tet­ték, jó 250 esz­ten­de­je, s ahogy gya­ra­po­dott a közös­ség, úgy nagyob­bí­tot­ták hoz­zá Isten házát is.

A kál­vá­ria stá­ci­ói kísér­nek a közel 100 esz­ten­dős Havas-bol­dog­asszony kápol­ná­hoz.

Mili­tics híres szá­raz­kol­bá­szá­ról, a kulen­ről.

Hazajáró epizódban szerepelt: