Necpál

Uticélok / Felvidék / Liptó
Nehézségi szint:
2/10

Közel ezer éves falu Nec­pál. A 13. szá­zad­ban temp­lo­mot is épí­tet­tek maguk­nak, amit Szent Lász­ló király tisz­te­le­té­re szen­tel­tek fel. A Necz­pá­li­ak ősi bir­to­ka a 15. szá­zad­ban lett a Justh csa­lá­dé, akik egé­szen a 19. szá­zad végé­ig bir­to­kol­ták, és fel is virá­goz­tat­ták a tele­pü­lést. A csa­lád tag­ja­i­val ma már csak a temp­lom mel­let­ti sír­em­lé­kük­nél talál­koz­ha­tunk.

A falu köz­pont­já­ban 17. szá­za­di két­tor­nyos eme­le­tes rene­szánsz vár­kas­té­lyuk vár­ja sor­sa jobb­ra for­du­lá­sát. A kas­tély park­já­ban nem lel­he­tett örök nyu­go­dal­mat Rákó­czi kivá­ló tábor­no­ka, Pet­rő­czy Ist­ván sem, akit egy­ko­ron itt temet­tek el, de hiá­ba keres­nénk sír­em­lé­két, az egy­ko­ri díszes kert­ben már a gaz az úr. A falu­ban az evan­gé­li­kus temp­lom­nál, ahol 2000 óta hir­de­ti emlék­táb­la, hogy az e temp­lom helyén állt egy­ko­ri fatemp­lom­ban keresz­tel­ték meg a Nec­pá­lon 1791-ben szü­le­tett Hrúz Mári­át, Pető­fi Sán­dor édes­any­ját.

Az alsó kas­tély kert­jé­ben talál­ha­tó egy újabb nec­pá­li szü­le­té­sű magyar haza­fi, az ara­di vér­ta­nú, Lah­ner György tábor­nok emlék­osz­lo­pa.

Hazajáró epizódban szerepelt: