Nagytárkány

Uticélok / Felvidék / Zemplén
Nehézségi szint:
2/10

Nagy­tár­kány a hagyo­mány sze­rint Árpád feje­de­lem fiá­ról, Tar­hos­ról kap­ta a nevét. Lakói hűen őrzik magyar­sá­gu­kat és tör­té­nel­mü­ket, így 2005-ben fel­ál­lí­tot­ták a Fel­vi­dék első Tri­a­non emlék­mű­vét.

A Balas­si csa­lád emlé­ke is itt él még a falu­ban. 2006-ban avat­ták fel Balas­si Bálint ande­zit szob­rát, arra emlé­kez­ve, hogy Nagy­tár­kány­ban élt a köl­tő test­vér­hú­ga, sőt, miu­tán elvesz­tet­te fele­sé­gét, Dobó Krisz­ti­nát, tizen­két éves korá­ig Balas­si fia is itt nevel­ke­dett.

A köz­ség messze híres büsz­ke­sé­ge, a sóhi­va­tal fel­újí­tott épü­le­te.

Hazajáró epizódban szerepelt: