Nagypolány

Nagypolány

Uticélok / Felvidék / Zemplén
Nehézségi szint:
3/10

Sok vér folyt le a Fel­ső-Ciró­ka völ­gyé­ben a nagy világ­égé­sek ide­jén. De az ötszáz éves ruszin fal­vak még­sem hábo­rú­ban, hanem az 1970-es évek cseh­szlo­vák kom­mu­nis­ta „béke­har­ca­i­ban” pusz­tul­tak el, ami­kor az ille­té­kes elv­tár­sak úgy dön­töt­tek, hogy a Ciró­kát és mel­lék­vi­ze­it egy mes­ter­sé­ges víz­tá­ro­zó­ba tere­lik. Az ivó­víz táro­zó meg­épí­té­se Sztar­ina és 6 másik köz­ség pusz­tu­lá­sá­val és közel 4000 ember kite­le­pí­té­sé­vel járt. A Ciroka-völ­gyi duz­zasz­tás áldo­za­ta lett Nagy­po­lány is. Az apró ruszin falu­ból csak a teme­tő maradt meg a dom­bon, amely 340 jórészt azo­no­sí­tat­lan hon­véd­nek lett a vég­ső nyug­he­lye. A hábo­rús hősök és az elűzött ősla­ko­sok szel­le­mei ma is itt bolyon­ga­nak a Szent Mihály-temp­lom néma rom­jai körül.

Hazajáró epizódban szerepelt: