Nagymegyer

Uticélok / Felvidék / Csallóköz
Nehézségi szint:
2/10

Lak­ták ava­rok, volt a Megyer törzs szál­lás­te­rü­le­te, majd a komá­ro­mi vár sza­ba­dal­mas tar­to­zé­ka, míg­nem a Kani­zsay csa­lád kap­ta meg. A megye­ri­ek nyom­ban el is veszí­tet­ték kivált­sá­ga­i­kat, de nem nyu­god­tak bele. Meg­hív­ták Mátyás királyt, hogy jó szo­ká­sa sze­rint tegyen igaz­sá­got. El is jött Mátyás, és mező­vá­ro­si kivált­sá­go­kat adott a tele­pü­lés­nek. A megye­ri erdő szé­lén ma is áll a tölgy, aho­va sát­rát állí­tot­ta, s a helyi­ek azóta is „Mátyás­fá­nak” neve­zik.

A kis­vá­ros ma már főként gyógy­vi­zes for­rá­sa­i­ról neve­ze­tes, ami­ket az 1970-es évek­ben fedez­tek fel. A Kor­vin Mátyás­ról elne­ve­zett ter­mál­für­dő meden­céi nem­csak a moz­gás­szer­vi- és ízü­le­ti meg­be­te­ge­dé­sek­re, de kedé­lyünk­re is jóté­kony hatás­sal van­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: