Nagyida

Uticélok / Felvidék / Abaúj-Torna
Nehézségi szint:
3/10

A falu az Ida-patak mel­lett fek­szik. Nagyi­da egy­kor a Peré­nyi csa­lád várá­nak legen­dás oszt­rák ost­ro­má­ról volt neve­ze­tes, de ma már nyo­ma sincs a vár­nak. A falu­ban azért meg­ta­lál­juk a Csá­kyak szép park­kal öve­zett kas­té­lyát is, ami még emlé­kez­tet a magyar múlt­ra.

Az anek­do­ta sze­rint a XVI. szá­zad­ban Peré­nyi, a Sza­po­lyai János király párt­já­hoz tar­to­zó főúr cigá­nyok­kal védel­mez­tet­te várát, Nagyi­dát a Habs­burg király, Fer­di­nánd sere­ge ellen. A cigá­nyok dia­dal­mas­kod­tak vol­na, ha nem kia­bál­ják a vissza­vo­nu­ló néme­tek után: „sze­ren­cse, hogy elfo­gyott a pus­ka­por, külön­ben…” Ezt hall­va a német vezér, Puche­im vissza­for­dult, elfog­lal­ta a várat és lenya­kaz­tat­ta a cigá­nyo­kat.

A Nagyi­dai cigá­nyok tra­gi­ko­mi­kus sor­sát Arany János tet­te köz­is­mert­té

Hazajáró epizódban szerepelt: