Nagycsalomja

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
2/10

Itt van Nagy­csa­lom­ja mel­lett hazánk egyik leg­ré­geb­bi, közép­ko­ri temp­lo­má­nak rom­ja, ami úgy pusz­tult itt, elha­gyat­va, mint szét­hullt nem­ze­tünk. De mielőtt vég­leg elenyé­szett vol­na, az utol­só pil­la­nat­ban gon­dos­ko­dó kezek meg­men­tet­ték.

 

Hazajáró epizódban szerepelt: