Nagy-Milic

Uticélok / Felvidék / Abaúj-Torna

A Nagy-Milic Natúr­park cél­ja, hogy a ter­mé­sze­ti érté­kek­ben gaz­dag hegy­cso­port­ban és tele­pü­lé­sei kör­nye­ze­té­ben ser­kent­sék a fenn­tart­ha­tó táj­hasz­ná­la­tot és az öko­tu­riz­must, hogy meg­őr­ződ­jön a vidék sajá­tos táj­ké­pi arcu­la­ta.

Volt idő, ami­kor a hegy­csú­cson ország­zász­ló és faki­lá­tó is állt. 2006-ban határ­át­lé­pé­si pon­tot léte­sí­tet­tek itt, így zavar­ta­la­nul kel­he­tünk át a hegy fel­vi­dé­ki olda­lá­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: