Nagy-Csomád

Nagy-Csomád

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
7/10

A Cso­mád-hegy­ség leg­ma­ga­sabb pont­ja pon­to­san az a hely, aho­va nem a kilá­tá­sért érde­mes fel­mász­ni, hanem, hogy elmond­has­suk magunk­ról, hogy jár­tunk a hegy­ség leg­ma­ga­sabb pont­ján. Az 1301 méter magas­ra nőtt ande­zit csúcs­ra több irány­ból is fel­ka­pasz­kod­ha­tunk. Leg­egy­sze­rűbb a Szent Anna-tó fel­ső par­ko­ló­já­tól a kék jel­zé­sen, vagy Tus­nád­für­dő­ről a piros kereszt, majd kék jel­zé­sen. Ezt a túrát lehet kom­bi­nál­ni egy Vár­te­tő láto­ga­tás­sal is, ez eset­ben a két Cso­mád és a Kom­lós-tető nyer­gé­ből észak­nak kell indul­nunk a kék jel­zés­sel.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a csúcs.
Magas­ság: 1301 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés: a Szent Anna-tótól (2 km; 1 óra; 223 m szint­emel­ke­dés) és Tus­nád­für­dő­ről (4 km; 2 óra 15 perc; 564 m szint­emel­ke­dés).

 

Hazajáró epizódban szerepelt: