Mikszáthfalva (Szklabonya)

Uticélok / Felvidék / Nógrád
Nehézségi szint:
2/10

Szkla­bo­nya felé indu­lunk tovább, de Mik­száth­fal­vá­ra érke­zünk meg. 1847-ben itt, a tót atya­fi­ak és jó paló­cok föld­jén szü­le­tett, és ma is itt­hon van hal­ha­tat­lan lel­ke a magyar szép­pró­za mes­te­ré­nek, Mik­száth Kál­mán­nak.

A ház, ahol a nagy palóc nevel­ke­dett, ma emlék­ház, az író éle­té­ről és mun­kás­sá­gá­ról szó­ló kiál­lí­tás­sal. Ifjú­ko­ri élmé­nyei, a hely szel­le­me köszön vissza műve­i­ből. Tájak, fal­vak, embe­rek ele­ve­ned­nek meg írá­sa­i­ban.

Egy olyan világ, ami­től az író, ha el is szó­lí­tot­ták az élet kihí­vá­sai, lélek­ben soha nem tudott, de nem is akart elsza­kad­ni. Ahogy Csá­ky Károly nép­rajz­ku­ta­tó fogal­ma­zott: A szü­lő­föld­jé­hez mér­te a vilá­got, a világ­hoz önma­gát.

Szin­te nincs már magyar szó a zeg­zu­gos kis falu­ban. De itt van­nak még azok az emlék­he­lyek, ame­lyek képe­sek élet­re kel­te­ni és hal­ha­tat­lan­ná ten­ni Mik­száth írá­sa­it.

Mik­száth szü­lő­há­za már nem áll, helyén emlék­osz­lo­pot állí­tot­tak. És ott őrzi a ren­det a volt szü­lő­ház előtt a Szűz Mária szo­bor is.

Hazajáró epizódban szerepelt: