Mezőbánd

Uticélok / Erdély / Mezőség
Nehézségi szint:
2/10

A hagyo­mány sze­rint a hely, ahol ma Mező­bánd fek­szik, a szé­ke­lyek ősi lete­le­pe­dé­si helye, a Csig­la meze­je volt, aho­vá a hunok mara­dé­kai Csa­ba király­fi veze­té­sé­vel vissza­hú­zód­tak.

A falu min­dig is a szé­kely Mező­ség köz­pon­ti tele­pü­lé­se volt, egy­faj­ta Csig­la meze­je, amely a vész­ter­hes idők­ben mene­dé­ket nyúj­tott nem­ze­ti kin­cse­ink­nek. 1707-ben II. Rákó­czi Ferenc is eltöl­tött egy éjsza­kát Bán­don, maros­vá­sár­he­lyi feje­del­mi beik­ta­tá­sá­ra menet. A szé­pen meg­újí­tott refor­má­tus temp­lom 1885-ben épült egy régi temp­lom helyett. Kert­jé­ben kop­ja­fa emlé­kez­tet évez­re­des itt­lé­tünk­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: