Mérági-szakadék

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
4/10

A Pan­non ten­ger üle­dé­ke­it kimo­só Mérá­gi patak ala­kí­tot­ta sza­ka­dé­ko­kat lát­vá­nyos vörös homok­kő­fa­lak sze­gé­lye­zik. Mivel ma is igen aktív eró­zió zaj­lik a fel­szí­nen, a Mérá­gi-sza­ka­dék folya­ma­to­san bővül, s éle­sen kiásó­dott rozs­da­szí­nű sza­ka­dék­ja­i­val egy­re inkább kezd emlé­kez­tet­ni – per­sze csak kicsi­ben – a pád­isi Rozs­da-sza­ka­dék­ra.

A kilá­tás viszont vál­to­zat­la­nul szép­sé­ges: a Belé­nye­si-meden­cé­ben ülő apró fal­vak és szem­ben a vég­te­len Bihar-hegy­ség néma vonu­la­tai fölött csak a fel­hők cse­ré­lőd­nek.

Mögöt­tünk a Béli-hegy­ség sza­ka­dat­lan erdők­kel benőtt hátai hul­lá­moz­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: