Melich-szikla

Melich-szikla

Uticélok / Felvidék / Zólyom
Nehézségi szint:
4/10

A Polyá­na sajá­tos alak­za­tok­kal tagolt tájé­ká­nak for­ma­kin­csét a vul­ká­ni múlt hatá­roz­za meg. A védett szik­la­kép­ződ­mé­nyek közül az egyik leg­ér­de­ke­sebb a kör­nye­ző lan­ká­sabb erdős dom­bok közül meré­szen kiemel­ke­dő Melich-szik­la. Ha fel­ka­pasz­ko­dunk az 1964 óta védett­sé­get élve­ző 30 m magas ande­zit szik­la­to­rony­ra, test­kö­zel­ből is meg­is­mer­het­jük a láva­fo­lyam meg­kö­vült marad­vá­nyát. A szik­lát a Polyá­na hatal­mas réteg­vul­kán­já­nak kül­ső kal­de­ra palást­ján futó kék jel­zés men­tén talál­juk, Sklia­ro­vo busz­meg­ál­ló­já­tól éppen 1,5 kilo­mé­ter távol­ság­ra van.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a szik­la.)

Hazajáró epizódban szerepelt: