Malonyai Arborétum

Uticélok / Felvidék / Bars
Nehézségi szint:
1/10

Báró Amb­rózy-Migaz­zi Ist­ván, aki egy­kor a főren­di­ház örö­kös tag­ja, és ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő volt, bota­ni­kai tanul­má­nyo­kat is foly­ta­tott. 1892-ben, miu­tán elvet­te Migaz­zi Antó­nia gróf­nőt, fele­sé­ge malo­nyai bir­to­kán meg­va­ló­sí­tot­ta álmát: sike­re­sen akk­li­ma­ti­zált több száz Ázsi­á­ból, Észak-Afri­ká­ból és Ame­ri­ká­ból szár­ma­zó örök­zöld, fás­szá­rú növényt, ráadá­sul hegy­vi­dé­ki kör­nye­zet­ben, sőt még egy szép kis tor­nyos kas­télyt is fel­hú­zott Malo­nyán, amit az ide­lá­to­ga­tó ma is meg­cso­dál­hat Malo­nyán.

Az I. világ­há­bo­rú és Tri­a­non örök­re elűz­te innen a bárót, aki nem adta fel: vissza­tért Vas megyé­be és meg­al­kot­ta a jeli arbo­ré­tu­mot.

Hazajáró epizódban szerepelt: